روی خط خبر

موضوع: تازه ترین ها منبع: فرهنگی پرسپولیس
امتیاز: 5 5

جدیدترین اخبار تیم پرسپولیس در حوزه news-تازه ترین ها، نشر خبر " مزایده عمومی یک مرحله‌ای واگذاری بهره‌برداری از استخر سرپوشیده پرسپولیس – باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس از منبع فرهنگی پرسپولیس. "

مزایده عمومی یک مرحله‌ای واگذاری بهره‌برداری از استخر سرپوشیده پرسپولیس – باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی آن در مجموعه ورزشی درفشی ف..

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، این باشگاه قصد دارد بهره برداری از استخر سرپوشیده پرسپولیس و فضاهای جانبی آن، واقع در مجموعه ورزشی درفشی فر را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.شرایط این مزایده به شرح زیر است:نام و نشانی مزایده گزار: باشگاه پرسپولیس به آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی،میدان پیروزان،كوچه پانزدهم، پلاك8 تلفن:1-88609390 -2- 88623224موضوع مزایده: بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی آن در مجموعه ورزشی شهید درفشی فرمبلغ پایه كارشناسی (مزایده): 17.640.000.000(هفده میلیارد و ششصد و چهل میلیون) ریالمبلغ و نوع تضمین شركت در مزایده: مبلغ تضمین شركت در مزایده 882.000.000( هشتصد و هشتاد و دو میلیون )ریال به صورت یكی از موارد ذیل:الف– ضمانتنامه بانكی ./ب- ضمانتنامه های صادر شده از سوی بانك یا موسسات مالی و اعتباری معتبر كه دارای مجوز لازم از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هستند . كد اقتصادی 41111368965- شناسه ملی 10100305257-شماره ثبت453708)مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ قرارداد به مدت یكسال شمسی.زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری (از ساعت 8:30 الی 15:00) از روز شنبه مورخ 98/03/25 لغایت روز سه شنبه مورخ 98/03/28آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی،میدان پیروزان،كوچه پانزدهم،پلاك8 –دفتر معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی(سابق) باشگاه.مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ 1،000،000 (یك میلیون)ریال به حساب شماره4001006804006664 و شناسه پرداخت 333006874295390914110000001199 و شماره شبا 64-0066-6804-0100-0040-0100-02IR نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس.انصراف از شرکت : چنانچه پس از دریافت اسناد مزایده مایل به شرکت درآن نمی باشید لطفاً مراتب را تاآخر وقت اداری روز سه شنبهمورخ 98/04/04 به دستگاه مزایده گزار کتباً ارسال و یا از طریق فاکس به شماره 88045040 اطلاع دهید.آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: حداكثر تا پایان ساعت 16:00بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 98/04/05 میباشد. زمان بازگشایی پاكات: پیشنهادهای واصله در ساعت 10روز یکشنبه 98/04/09 در كمیسیون مزایده باز و خوانده می شود. پس از بررسی و ارزیابی شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشایی می شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.* هزینه آگهی و كارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.* شركت در قبول و یا رد همه یا هر یك از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.شركت ورزشی فرهنگی پرسپولیس

آخرین اخبار باشگاه پرسپولیس، تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و پرسپولیس آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار تیم پرسپولیس در حوزه news-تازه ترین ها، نشر خبر " مزایده عمومی یک مرحله‌ای واگذاری بهره‌برداری از استخر سرپوشیده پرسپولیس – باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس از منبع فرهنگی پرسپولیس. "

اخبار گوناگون

× ×